top of page

                      Yuji Takei

                Managing Director

             Professional Business Coach

 

 

 

                    Toshihiko Mizubayashi

               Director, Business Development

 

                       Sean Yoshida

             Professional Business Coach

             Principal, O2J School

 

                    Hiroshi Nakamura

     Director, Business Development

                        Tony Yoshimi

     Director, Business Development

bottom of page